Enescopinge - den medeltida staden

Enescopinge - den medeltida staden Arkeologerna undersöker ett trägolv från ett 1500-talshus.

I höst startar ett nytt stort arkeologiskt projekt: Enescopinge – den medeltida staden. Under 2017-2018 kommer arkeologer att undersöka den gamla Stadshotellstomten i centrala Enköping, som innehåller lämningar från 1200-tal fram till 1800-tal. Enköping har en rik och fascinerande historia som är av intresse långt utanför kommunens gränser och förväntningarna inför utgrävningen är stora. Undersökningen är ett samarbete mellan Arkeologerna på Statens historiska museer och Upplandsmuseets Avdelning Arkeologi.

Hela Enköpings stadskärna är klassad som fornlämning. Området som ska undersökas, kvarteret Traktören, låg i början av medeltiden alldeles invid strandkanten. Mot slutet av medeltiden hade strandlinjen pga landhöjningen förskjutits längre åt sydöst. Platsen var nu en del av stadens centrum. På torget bedrevs handel och på vattnet fraktades varor både till och från Enköping. Detta gör kvarteret Traktören till en spännande plats, en samlingspunkt mellan land och vatten där människor möttes och knöt nya kontakter.  

I många av Sveriges städer med medeltida ursprung är spåren förstörda, men i Enköpings centrala delar finns stora sammanhängande områden med orörda jordlager, så kallade kulturlager, som innehåller mängder av föremål och annat som människor lämnat efter sig. Tack vare det och att bevaringsförhållandena är exceptionellt goda, kommer undersökningen ge en unik och betydelsefull inblick i Enköpings historia och dess tidigare invånares livsmiljö.  

Resultaten från en tidigare mindre utgrävning på tomten 2010 visar att det finns rester efter bebyggelse från flera tidsperioder vilka ligger kvar ovanpå varandra, de äldsta lämningarna ligger längst ner och de yngsta högst upp. 

”Vi kommer att arbeta oss ner genom historiens olika nivåer. Genom att dokumentera varje skede kan vi återskapa områdets utveckling från tidig medeltid fram till dess att Stadshotellet byggs ” säger biträdande projektledare Emelie Sunding från Upplandsmuseet. ”Vi kommer även att undersöka hur människor levde och verkade på platsen. Genom naturvetenskapliga analyser och specialstudier av fynd kan vi klarlägga hur livsmiljön såg ut i kvarteret, hur det var att leva på platsen under medeltiden och hur människornas hälsa såg ut.”