Skuldsatt i Torstuna – fri från synd i BishopHill

Målning med ett segelfartyg på havet Skeppet Wilhelmina som fraktade Janssoniter från Sverige till New York på 1840-talet.

I detta projekt undersöker vi effekterna av en missväxt på 1840-talet i några uppländska socknar specialiserade på kommersiell spannmålsodling.

Missväxten var förödande i de studerade socknarna och en följande ekonomisk och religiös kris utsatte lokalsamhället för en stor press. Inte mindre än 29% av bondehushållen slogs ut ekonomiskt av krisen eller migrerade från området. I Torstuna socken utvecklades det till en religiös kris med nationella och internationella följdverkningar, vilket involverade människor i Mälardalen, Dalarna, Hälsingland och till och med Amerika.

Genom teoretisk inspiration av Bruno Latour, ser vi det studerade samhället som så ”platt” som möjligt, och aktörerna i dessa skeden som agerande sida vid sida. Detta gör det möjligt att förstå hur religiösa och ekonomiska aktiviteter samspelade. Genom att påbörja studien i decennierna innan krisen startade, kan vi även visa att den religiösa väckelserörelsen tyder på en upplysning på andra viktiga områden, där en kritik av samhället och en samhällsmedvetenhet underlättade för kvinnor och unga människor att agera på lika villkor. Missväxten på 1840-talet var bränslet som fick radikala samhällstankar att utvecklas till en turbulent utveckling.