Enescopinge - den medeltida staden. Nystart 2018

Enescopinge - den medeltida staden. Nystart 2018 Arkeologerna undersöker ett trägolv från ett 1500-talshus.

Nu fortsätter utgrävningen invid Stora torget i Enköping som startades 2017. Under 2018 genomförs en av landets största stadsarkeologiska undersökningar på den tomt där stadshotellet tidigare stod. Tillsammans med resultaten från förra året kommer vi att få en ny, unik och bättre bild av Enköpings rika medeltidshistoria.

Mellan juni och november 2018 ska ett 20-tal arkeologer och specialister från Upplandsmuseet och Arkeologerna på Statens historiska museer gräva sig ned genom jordlagren, århundrade för århundrade ända tillbaka till 1100-talet och kanske ännu längre. Namnet Enköping finns för första gången belagt i historiska källor sedan mitten av 1100-talet. Arkeologerna förväntar sig att kunna undersöka spår av bebyggelse och konstruktioner från samma tid – kanske rent utav en hamn?

Redan förra årets undersökning motsvarade våra högtställda förväntningar, men årets utgrävning kommer bli ännu mer spännande eftersom vi nu ska undersöka de allra äldsta lämningarna och få en mycket bättre helhetsbild över Enköpings historia, säger Joakim Kjellberg från Upplandsmuseet.

Platsen som undersöks låg i början av medeltiden direkt vid strandkanten men på grund av landhöjningen flyttades strandlinjen ca 500 meter inom loppet av några århundraden. På 1500-talet präglades området för utgrävningen av dess läge invid det torg som vi idag känner till som Stora Torget. 

Särskilt spännande med denna utgrävning är att se hur bebyggelsen och människornas livsmiljö har förändrats över ca 800 år. Exceptionellt bra bevaringsförhållandena ger arkeologerna mycket sällsynta och goda förutsättningar för att fånga vardagslivets detaljer på stadens gårdar på ett sätt som inte kunde göras tidigare.

Under maj sker de sista förberedelserna och i juni börjar utgrävningen i full kraft. Först kommer de yngsta lämningarna, de lager som ligger högst att undersökas, sedan arbetar arkeologerna sig nedåt i stadens historia.

Kommunikation till allmänheten

Resultaten från undersökningen kommer löpande att förmedlas via våra sociala medier och bloggar. Det finns även ett skyltskåp vid utgrävningen längs Stora torget med information om projektet.

Bakgrund

Hela Enköpings stadskärna är klassad som fornlämning. Området som ska undersökas, kvarteret Traktören, låg i början av medeltiden alldeles invid strandkanten. Mot slutet av medeltiden hade strandlinjen pga landhöjningen förskjutits längre åt sydöst. Platsen var nu en del av stadens centrum. På torget bedrevs handel och på vattnet fraktades varor både till och från Enköping. Detta gör kvarteret Traktören till en spännande plats, en samlingspunkt mellan land och vatten där människor möttes och knöt nya kontakter.  

I många av Sveriges städer med medeltida ursprung är spåren förstörda, men i Enköpings centrala delar finns stora sammanhängande områden med orörda jordlager, så kallade kulturlager, som innehåller mängder av föremål och annat som människor lämnat efter sig. Tack vare det och att bevaringsförhållandena är exceptionellt goda, kommer undersökningen ge en unik och betydelsefull inblick i Enköpings historia och dess tidigare invånares livsmiljö.  

Resultaten från en tidigare mindre utgrävning på tomten 2010 visar att det finns rester efter bebyggelse från flera tidsperioder vilka ligger kvar ovanpå varandra, de äldsta lämningarna ligger längst ner och de yngsta högst upp. 

”Vi kommer att arbeta oss ner genom historiens olika nivåer. Genom att dokumentera varje skede kan vi återskapa områdets utveckling från tidig medeltid fram till dess att Stadshotellet byggs ” säger biträdande projektledare Emelie Sunding från Upplandsmuseet. ”Vi kommer även att undersöka hur människor levde och verkade på platsen. Genom naturvetenskapliga analyser och specialstudier av fynd kan vi klarlägga hur livsmiljön såg ut i kvarteret, hur det var att leva på platsen under medeltiden och hur människornas hälsa såg ut.”