Rapporter 2008

Flygfoto över en backe där det syns stengrunder efter två hus. Bebyggelselämningar från 1700-talets senare del undersöktes inför ny dragning av E18 vid Mälby, Tillinge. Foto: Hawkeye flygfoto.

2008:01. Sätuna bytomt.
Fornlämning 511. Uppsala socken. Arkeologisk förundersökning. Hans Göthberg. 22 sidor.

2008:02. Historicum. Etapp III. Byggnadslämningar i Universitetsparken.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 17 sidor.

2008:07. Bosättning och kyrkogård vid Gamla Uppsala kyrka.
Arkeologisk undersökning. Hans Göthberg. 212 sidor.

2008:08. Boplatser, gravar, hägnader och skålgrop vid Säby i Danmark.
Arkeologisk utredning. Per Frölund. 17 sidor.

2008:09. Arkeologiska förundersökningar vid Danmarks Säby.
Andreas Hennius. 27 sidor.

2008:10. Då bygden expanderade - gårdar vid Stenhagen under äldre järnålder.
Arkeologisk undersökning. Kerstin Åberg (red.) 166 sidor.

2008:11. En stenstuga vid Mälby säteri.
Arkeologisk undersökning. Joakim Kjellberg. 47 sidor.

2008:17. Under bron. Anläggande av fisktrappa vid Islandsfallet.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Bent Syse. 15 sidor.

2008:18. Östra Ågatan och Bangårdsgatan.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Joakim Kjellberg och Linda Qviström. 34 sidor.

2008:20. En boplats vid Rörby.
Arkeologisk utredning. Robin Lucas. 16 sidor.

2008:26. 1700-1800 tal i Östhammar.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Bent Syse. 13 sidor.