Rapporter 2005

Rapporter 2005 Undersökning av en liggmila vid Bålmyren i Vendels socken sommaren 2003. Projekt E4 skog. Foto Andreas Hennius.

2005:01. Gamla Uppsala – En bosättning från äldre järnålder vid Berget.
Undersökningar för E4. Per Frölund. 95 sidor.

2005:02. Kol och tjära – Arkeologi i norra Upplands skogsmarker.
Undersökningar för E4. Andreas Hennius, Jonas Svensson, Anna Ölund & Hans Göthberg. 131 sidor.

2005:03. Odinslund. VA-arbeten i Akademigatan, Åsgränd och Biskopsgården.
Bent Syse. 24 sidor.

2005:04. Salsta slott. Upprustningsarbeten 2002 – 2004.
Bent Syse. 53 sidor.

2005:05. Gårdar och bebyggelse från yngsta bronsålder och äldre järnålder i Samnans dalgång.
Anläggande av vattenledning mellan Storvad och Gränby. Dan Fagerlund & Kerstin Åberg. 109 sidor.

2005:06. I närheten av E4 2004.
Arkeologiska utredningar, schaktningsövervakningar och undersökningar. Per Frölund, Malin Gustafsson, Hans Göthberg, Andreas Hennius, Martin Scheutz & Berit Schütz. 35 sidor.

2005:07. Ekebyparken.
Arkeologisk förundersökning. Linda Qviström. 21 sidor.

2005:08. En boplats vid Gysta.
Arkeologisk utredning, etapp II. Hans Göthberg. 15 sidor.

2005:09. Torggatan/Västra Ringgatan. Flyttning av dagvattenbrunn.
Antikvarisk kontroll. Joakim Kjellberg. 11 sidor.

2005:10. Ett gravfält vid Gammelbyn.
Arkeologisk förundersökning. Hans Göthberg. 10 sidor.

2005:11. Uppsala slott. Uppförande av skyltmast och skåp.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Joakim Kjellberg. 5 sidor.

2005:12. Konsistoriehuset. Schaktningsarbeten vid Konsistoriehuset.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Bent Syse. 11 sidor.

2005:13. Vretgränd. Bebyggelse och kulturlager från senmedeltid och nyare tid.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Joakim Kjellberg. 28 sidor.

2005:14. Kv Örtedalen Gjuteri, odling och bebyggelse i Uppsalas utkant.
Arkeologisk undersökning. Joakim Kjellberg. 88 sidor.

2005:15. Rituella spår i Gamla Uppsala. En bosättning från äldre bronsålder och äldre järnålder vid Stora Lötgården.
Arkeologisk undersökning. Per Frölund. 60 sidor.

2005:16. Ny ambulansstation. Schaktningsarbeten vid Akademiska sjukhuset.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Bent Syse. 9 sidor.

2005:17. Göksbo fornlämningspark. Omkullfallna bautastenar.
Arkeologisk undersökning. Andreas Hennius. 13 sidor.

2005:18. Bergvärme i Östhammar. Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Hattmakaren.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Bent Syse. 8 sidor.

2005:19. Bebyggelselämningar vid Rungarns säteri.
Arkeologisk undersökning. Andreas Hennius. 15 sidor.

2005:20. Bebyggelselämningar från historisk tid i Enköping.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 27 sidor.

2005:21. Ekbackens gård. Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt.
Arkeologisk förundersökning. Robin Olsson. 9 sidor.

2005:22. Bebyggelselämningar från historisk tid. E18 Enköping-Sagån, delprojekt 3, lokal 13.
Arkeologisk förundersökning. Hans Göthberg, Linda Qviström & Anna Ölund. 27 sidor.

2005:23. Historiska och förhistoriska lämningar vid Mälby gamla bytomt. E18 Enköping-Sagån, delprojekt 5, lokal 14 och 42.
Arkeologisk förundersökning. Malin Gustafsson, Hans Göthberg, Linda Qviström, Sigurd Rahmqvist & Anna Ölund. 96 sidor.

2005:24. Från bronsålder till medeltid – en stor bosättning i Tibble.
Arkeologisk förundersökning. Kerstin Åberg. 59 sidor.