Organisation

Organisation Akademikvarnen vid Fyrisån mitt i Uppsala. Foto Bengt Backlund

Upplandsmuseet är en stiftelse. Huvudmän för stiftelsen är Region Uppsala och Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund.

I kansliet på Drottninggatan 7 finns kansli, reception och museibibliotek. Här finns kontor för museets verksamheter. Samlingarna förvaras i föremålsmagasinet i Morgongåva.

Publik verksamhet - våra museifilaler

I centrala Uppsala har vi publik verksamhet i Upplandsmuseet (Akademikvarnen) och i museivåningen professorhemmet i Walmstedtska gården. Länshemslöjdskonsulenter är en del av Stiftelsen Upplandsmuseet och finns i Kanikenhuset på Västra Ågatan 16.

I Gamla Uppsala driver vi friluftsmuseet Disagården och Gamla Uppsala museum. Dessutom finns vi på en mängd platser i hela länet.

Verksamhetsidé

Stiftelsen Upplandsmuseet ska spegla en levande och engagerande kulturhistoria som görs tillgänglig för alla. Till denna kopplas frågor om nutid och framtid med utgångspunkt från en kritisk och vetenskaplig grund.

Uppdrag

Upplandsmuseet är en stiftelse. Stiftelsens ändamål är att upprätta och för allmänheten hålla tillgängligt ett kulturhistoriskt museum för Uppsala län och de delar av Uppland som ligger i Stockholms och Västmanlands län, i samråd med motsvarande organ i de respektive länen.

Huvudmännen utser ledamöter till museets styrelse.

Landsantikvarien är chef för Stiftelsen Upplandsmuseet.
Museiverksamheten är organiserad i sju avdelningar som leds av en verksamhetsansvarig chef för varje avdelning. 
Enheten Gamla Uppsala museum och Fastighet och säkerhetansvarig är placerade direkt under museichef. 

Landsantikvarien och avdelningscheferna bildar tillsammans museets ledningsgrupp.

Avdelningarna  är:

  • Verksamhetsstöd
  • Arkeologi
  • Forskning
  • Kommunikation
  • Lärande och slöjd
  • Kulturmiljö
  • Samlingar
  • Enhet Gamla Uppsala museum