Våra tjänster

Våra tjänster Malin Lucas och Robin Lucas håller föredrag på Gamla Uppsala museum. Foto Sabina Larsson, Gamla Uppsala museum.

Vi har en hög ämneskompetens kombinerat med professionellt utförande, allt för att kunna hantera olika uppdrag. Vi utför arkeologiska undersökningar, kulturhistoriska landskapsanalyser, förstudier, konsekvensanalyser, beställarstöd, publika aktiviteter, rådgivning, forskning med mera. Därutöver har vi ett brett samarbete med andra institutioner och företag.

Konsekvensanalyser

Inför nedläggning av el och fiber gör vi kulturhistoriska konsekvensanalyser i samband med projektering. Syftet med analysen är att sammanställa den kända fornlämningsförekomsten, för att minimera problem vid kommande schaktningsarbeten.

Arkeologisk utredning

Du kan spara både tid och pengar om du i god tid tar reda på om det finns fornlämningar i vägen inför en större exploatering. Det kan gälla olika typer av markexploateringar eller i samband med att nya vägsträckningar ska dras. En särskild utredning med tillstånd från länsstyrelsen syftar till att ta reda på om det finns fornlämningar som berörs av företaget. Denna utredning görs genom studier av arkiv- och kartmaterial, fältinventeringar och ibland av en mindre grävinsats.

Arkeologisk förundersökning

Om en eller flera kända fornlämningar berörs av arbetsföretaget kan länsstyrelsen besluta om en arkeologisk förundersökning. Denna syftar till att fastställa fornlämningens storlek, karaktär, skick och ålder. En förundersökning kan också ge en vägledning till hur omfattande en slutundersökning kan bli. Vid en förundersökning är det en begränsad del av fornlämningen som undersöks.

Arkeologisk undersökning

Länsstyrelsen kan slutligen lämna tillstånd till att ta bort en fornlämning. Då utförs en slutundersökning på platsen. Underlaget för denna baseras på de resultat som framkommit vid förundersökningen och innebär att fornlämningen dokumenteras och grävs ut i syfte att bevara kunskapen om den innan borttagning. När en arkeologisk undersökning är färdig är marken fri från fornlämningar och klar för exploatering.

Publik arkeologi

Att vår arkeologiska kunskap och våra resultat skall spridas är en samhällsnytta. Vi har lång erfarenhet av att hålla intresseväckande föredrag, intressanta vandringar och visningar samt lärorika skolprogram i samband med våra arkeologiska undersökningar och projekt. Vi arbetar både inom museet och ute i länet. Vi skriver vetenskapliga och populära böcker, artiklar och texter. Eller vill du helt enkelt veta något om en fornlämning, ta kontakt med oss.

Övrigt

Vi utför gärna uppdrag som på olika sätt är kopplade till arkeologi och kulturmiljöer. De kan ofta skräddarsys efter beställarens önskemål. Det kan röra sig om utmärkning inför skogsbruksåtgärder, inventeringar, informationsmaterial och underlag till fornminnesskyltar och mycket mera.