Rapporter 2022

Rapporter 2022 Arkeologisk utredning längs väg 55 i Litslena socken. Foto Malin Lucas.

Bland gravar och stenhuggare på Domberget i Uppsala.
Arkeologi på Domkyrkoplan 2019. Linda Qviström och Herman Bengtsson. 32 sidor.

2022:01. Domkyrkoplan - kyrkogård och byggarbetsplats. Del 1, text. 
Arkeologisk schaktningsövervakning och arkeologisk undersökning. Linda Qviström, Emma Sjöling och Herman Bengtsson med bidrag av Sofia Prata. 640 sidor.

Rättelse: I rapporttexten uppges fel antal daterade gravar inom gravfas 1. Det korrekta antalet daterade gravar är nio (jfr fig. 150 på sid. 180, där alla dateringar finns med).

2022:01. Domkyrkoplan - kyrkogård och byggarbetsplats. Del 2, bilagor. 
Arkeologisk schaktningsövervakning och arkeologisk undersökning. Linda Qviström (red.). 369 sidor.

2022:02. Arkeologi för fiber i Biskopskulla med omnejd. Långtora GSF. 
Arkeologisk schaktningsövervakning. Karin Stenström. 34 sidor.

2022:03. Kryddgårdsgatan och Ringgatan. Fjärrvärme och VA-schakt i Enköping.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Joakim Kjellberg. 18 sidor.

2022:04. Mellan Litslenaby och Blåbo. Väg 55.
Arkeologisk utredning, etapp 2. Hans Göthberg. 49 sidor.

2022:05. Medeltida och tidigmoderna lämningar i Vaksalagatan. Mellan Stora torget och Kungsgatan. 
Arkeologisk schaktningsövervakning. Karin Stenström. 109 sidor.

2022:06. I Hågahögens närhet. Boplats och kulturlager under GC-väg.
Arkeologisk undersökning. Hans Göthberg. 69 sidor.

2022:07. Klosterparken. VA-arbeten vid Franciskanerkonventet i Enköping.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Joakim Kjellberg. 15 sidor.

2022:08. Gravar vid Fjuckby. Lena-Husby i Ärentuna.
Arkeologisk förundersökning. Hans Göthberg. 41 sidor.

2022:09. Västeråkers kyrka. Undersökning i långhus och sakristia.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Karin Stenström. 37 sidor.

2022:10. Arkeologi för el i Ärentuna och Lena. Ärentuna markkabel.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 47 sidor.

2022:11. Vid Åsen. Tallstråket och Södra Ulleråker.
Arkeologisk utredning, etapp 1. Hans Göthberg. 28 sidor.

2022:12. Arkeologi i Bälinge-Ekeby. Boplatser, husgrunder och gravar.
Arkeologisk utredning. Per Frölund. 69 sidor.

2022:13. Schakt för fiber vid Bälinge-Ekeby.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Andreas Hennius.15 sidor.

2022:14. Hågakyrkan. Arkeologisk undersökning 1998-1999.
Arkeologisk undersökning. Hans Göthberg. 104 sidor.

2022:15. Signhildsberg. Nya gravar på gravfält L2016:1229/ Håtuna 100:1.
Arkeologisk forskningsundersökning. Per Frölund & Torun Zachrisson. 20 sidor.

2022:16. Gropsystem och odlingslager från bronsåldern.
Arkeologisk undersökning. Andreas Hennius. 67 sidor.

2022:17. Skäfthammar norra.
Arkeologisk utredning, etapp 2. Hans Göthberg. 25 sidor.

2022:18. Slavsta i Vaksala. Järnålder och historisk tid.
Arkeologisk schakningsövervakning. Per Frölund. 51 sidor.

2022:19. Åter i Bälinge-Ekeby.
Arkeologisk utredninge, etapp 2. Hans Göthberg. 24 sidor.

2022:20. Arkeologi vid Arnö kyrka. En medeltida dopfunt och raseringslager.
Arkeologisk schakningsövervakning. Adam Hultberg. 18 sidor.

2022:21. Mellan Nåsten och Husby. Väg 55.
Arkeologisk utredning, etapp 2. Hans Göthberg. 85 sidor.

2022:22. En skärvstenshög i Fjärdhundra.
Arkeologisk förundersökning. Hans Göthberg. 24 sidor.

2022:23. Samer i Uppland.
Arkeologiska forskningsundersökningar, del 1. Östervåla och Nora. Linda Qviström, Jonas Monié Nordin & Torun Zachrisson. 99 sidor.

2022:24. Ett krukmakeri från 1700-talet i Uppsala. Bakom Hotell Hörnan i kvarteret Bryggaren.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund med bidrag av Hans Göthberg och Joakim Kjellberg. 42 sidor.

2022:25. Restaurering av skadade gravhögar i Gamla Uppsala
Kulturmiljövård. Robin Lucas. 13 sidor.

2022:26. Arkeologi i Sävaåns dalgång. 
Arkeologisk schaktningsövervakning. Per Frölund. 87 sidor.

2022:27. Fornlämningar i Odensala-Pasta. 
Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 23 sidor.

2022:28. Rengöring av runstenar. Universitetsparken och Uppsala domkyrka. 
Kulturmiljövård. Robin Lucas. 39 sidor. 

2022:29. Runstensvård 2022. En redogörelse för årets insatser.
Kulturmiljövård. Robin Lucas. 29 sidor.

2022:30. Vid Gottsunda centrum. På Malmas utmark.
Arkeologisk utredning steg 1. Hans Göthberg. 20 sidor.

2022:31. Husby-Långhundra kyrka. En medeltida stiglucka och en äldre bogårdsmur.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Ebba Drugge. 17 sidor. 

2022:32. Arkeologi i Skokloster. Ledningsschakt vid slottet.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 25 sidor.