Museer som forskningsmiljö

Museer är kunskapsinstitutioner. För att leva upp till detta behöver vi en forskning som ger ny kunskap av hög kvalitet inom alla de områden där vi verkar. Vi ser dessutom forskningen som en viktig del av verksamheten för att vi ska kunna ha ett kritiskt förhållningssätt till historieskrivning och kunna delta i diskussioner i vår samtid med hög trovärdighet.

Upplandsmuseet har en forskningsavdelning med flertalet disputerade medarbetare. Den forskning som bedrivs ansluter till museets profilområden jord, järn och administrativa system. Forskningen finansieras i hög utsträckning av externa medel, erhållna i konkurrens med andra forskare. Detta är ett system som borgar för hög kvalitet på forskningen.

Forskningsresultaten kommuniceras genom publikationer, föredrag och utställningar.

Upplandsmuseet har varit drivande i bildandet av FOMU, ett nätverk för museer med forskningsverksamhet. FOMU arbetar för att stärka museernas forskning, främja gemensamma frågor kring den fortsatta utvecklingen av museer som forskningsmiljöer och härigenom utveckla såväl museerna som forskningssektorn.