Rapporter 2020

Rapporter 2020 Hans Göthberg undersöker bronsålderslager vid Häggeby i Björklinge. Foto Robin Lucas, Upplandsmuseet.

2020:01. Runstenar i Uppsala län - ett unikt och hotat kulturarv.                           Inventering inför kulturmiljövårdande insatser. Robin Lucas. 227 sidor.

2020:02. Bronsålderslämningar, järnåldersgravar och tidigmodern bebyggelse i centrala Uppsala. Arkeologisk schaktningsövervakning. Karin Stenström. 113 sidor.

2020:03. Under Eriksgatan. Arkeologi i Enköping.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Robin Lucas. 17 sidor.

2020:04. 1500-tal i Bäverns gränd.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Malin Lucas. 23 sidor.

2020:05. Bakom Linnés Orangeri. Arkeologi i kvarteret Örtedalen.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 19 sidor.

2020:06. Enköpings garnison II.
Arkeologisk förundersökning. Per Frölund. 85 sidor.

2020:07. Arkeologi vid Åkerby kyrka. Lämningar efter valpelarfundament, sidoaltare och ombyggnationer. Arkeologisk schaktningsövervakning. Malin Lucas. 31 sidor.

2020:08. Ett skadat gravfält i Rasbo. Del 2: Återställning.
Kulturmiljövård. Robin Lucas. 16 sidor.

2020:09. Vedyxa.
Arkeologisk utredning etapp 1. Hans Göthberg. 17 sidor.

2020:10. Boplatser i Håga. Bronsålder och järnålder.
Arkeologisk förundersökning. Hans Göthberg. 36 sidor.

2020:11. Runstensvård 2020. En redogörelse för årets insatser.
Kulturmiljövård. Robin Lucas. 26 sidor.

2020:12. En tidigkristen grav vid Boglösa kyrka.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Robin Lucas. 26 sidor.

2020:13. Arkeologi vid Östgöta nation i Uppsala.                                                                  Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 15 sidor.

2020:14. En boplats vid Råby.                                                                                      Arkeologisk förundersökning. Hans Göthberg. 23 sidor.

2020:15. Arkeologi för fiber kring Tierps kyrkby.                                                                  Arkeologisk schaktningsövervakning. Per Frölund. 33 sidor.

2020:16. Söderhällbys sista dagar. En boplats från äldre järnålder.                                      Arkeologisk undersökning. Robin Lucas & Per Frölund. 64 sidor.