Tyde den som kan

Animation: One of the faces/Upplandsmuseet

Välkommen en utställning om runor och runstenar. I Uppland finns flest runstenar i världen – ca 1300 stycken. De ger oss en spännande inblick i vikingarnas värld.

Vem reste en runsten, varför och vad står det egentligen på dem?

Runorna är nordbornas äldsta skriftspråk och runstenarna är viktiga historiska källor till främst vikingatiden. Från slutet av 900-talet och under hela 1000-talet reste människor i Sverige minnesstenar med runinskrifter när någon släkting hade dött, men det finns runinskrifter som är långt äldre än så.

I utställningen kan besökaren bekanta sig med några av de mest intressanta runinskrifterna, se originalrunor, lära sig att tyda runor och resa en egen sten. Förhoppningen är också att väcka ett intresse hos museets besökare att själva såväl besöka som tyda runstenarna på plats i landskapet.

Som bakgrund kan nämnas att Upplandsmuseet nyligen gjort en stor inventering där Uppsala läns samtliga utomhus stående stenar har besökts. Syftet har varit att få en bild av i vilket skick de befinner sig i för att bättre kunna ta hand om detta unika kulturarv.