Skuttunge kyrka

2 december 2022
Skuttunge kyrka

Just nu pågår en omfattande invändig renovering av Skuttunge kyrka, som ligger ca 2 mil norr om Uppsala. Det är golvet i kyrkans bänkrader samt sakristians golv som ska bytas ut pga problem med mögelangrepp. I samband med arbetet görs en arkeologisk undersökning av Upplandsmuseets arkeologer

Skuttunge kyrka är en stor sockenkyrka som ingått i domkyrkans sjätte kanonikat. Kyrkan har ett rektangulärt långhus med rakt avslutat korparti, en sakristia i norr och ett torn i väster. Den vitputsade murarna består i huvudsak av natursten med gavlar i tegel. Kyrkan uppfördes troligen i början av 1300-talet på privat initiativ. Sakristian som är indelad i tre rum kan dock vara äldre. Under 1400-talet tillkom kyrkorummets stjärnvalv och ett vapenhus på den södra sidan. Vapenhuset revs i samband med att tornet uppfördes i början av 1800-talet. Interiören har främst gustaviansk prägel med vissa delar av det senmedeltida kalkmåleriet från år 1460 finns bevarade.

 

Nu är kyrkbänkarna och golvet borttaget och snart börjar den arkeologiska undersökningen.

 

Under nästa vecka påbörjas den arkeologiska undersökningen i kyrkans sakristia och därefter grävs den norra och den södra kyrkbänksraden ut. Arbetet kommer sannolikt innebära att gravar och gravkammare berörs. Det finns också möjlighet att påträffa äldre murar, golvlager, fundament till sidoaltare, dopfunt och predikstol samt äldre läktarfundament. Vi förväntar oss att hitta rester efter äldre ombyggnationer i form av verktyg, nedknackade kalkpustsfragment och trädetaljer från äldre inredning. Fynden kommer troligen också utgöras av små personliga föremål såsom knappar, smycken, bokbeslag och mynt som tidigare kyrkobesökare tappat ned mellan golvspringorna eller placerat där medvetet.

Den arkeologiska undersökningen i Skuttunge kyrka kan bidra med ny och viktig kunskap rörande kyrkobyggnadens utveckling och ombyggnadsfaser dess interiör och användandet av kyrkorummet. Arkeologin har också möjligheten att belysa församlingsbornas materiella kultur, sociala identitet både i livet och i döden.