Med arkeologin under fötterna

2 december 2022
Med arkeologin under fötterna

Möjligen har du åkt på väg 55 mellan Uppsala och Enköping och funderat på vad det är för varselklädda figurer som går intill vägen och tycks leta efter något. Det är Upplandsmuseets arkeologer som gör en arkeologisk utredning. Utredningen görs på sträckan Kvarnbolund till Örsundsbro samt sträckan Litslena till Enköping på uppdrag av Trafikverket.

Arbetet innebär att vi går till fots på båda sidorna av väg 55 och letar efter indikationer på fornlämningar. I utredningen ingår också en genomgång av redan kända fornlämningar, fornfynd och genomförda arkeologiska undersökningar, samt studier av äldre kartor.

Bild 1. Inmätning av nyfunnen stensättning (grav). Foto Upplandsmuseet.

Utredningen syftar till att skapa ett kunskapsunderlag om förekomsten av olika fornlämningar såsom boplatser, gravar och lämningar av bebyggelse från historisk tid exempelvis torp. Underlaget vi tar fram åt Länsstyrelsen kan Trafikverket sedan använda i sin planering inför ombyggnation till mötesfri väg: Läs mer på Trafikverkets webbplats: länk Örundsbro- Kvarnbolund och länk Enköping-Litslena.

 

Bild 2. Nyfunna skålgropar på ett block registreras. Foto Upplandsmuseet.

Nu när fältinventeringen pågått en vecka har vi lokaliserat en handfull nya stensättningar (gravar) samt platser i landskapet där man möjligen bott under förhistorisk tid. Vi har även hittat ett flertal block med skålgropar som vanligen dateras till bronsålder. Från historisk tid har vi lokaliserat gränsmarkeringar och rester efter bebyggelse. Vid utredningen registrerar vi sådant som inte upptäckts vid tidigare inventeringar alltså nya fynd, från äldre tid.

 

Bild 3. En källargrund från historisk tid. Foto Upplandsmuseet.

 

Författare: Hans Göthberg
Tags: Arkeologi