Arkeologi i Kv Fältskären, Enköping: Före Pausparkeringen

18 februari 2019

Vi har under undersökningens första dagar tagit upp två schakt på parkeringens sydöstra del. I dem finns resterna efter sentida bebyggelse som följer stadens nuvarande gatunät. Här finns också resterna efter en äldre byggnad som möjligen uppfördes under 1700-talet. Vi koncentrerar oss nu på att kartlägga de äldsta spåren på platsen. I ett gammalt förundersökningsschakt har vi hittat keramik (äldre rödgods) som kan dateras till 1300-talets andra hälft. Vi har också hittat en stående resvirkesvägg som troligen tillhör ett medeltida hus. Spåren efter medeltidens Enköpingsbor börjar alltså så smått komma fram.

Upplandsmuseets arkeologer i förundersökningsschakt i kvarteret Fältskären, Enköping. Foto Upplandsmuseet.

Författare: Per Frölund
Tags: