Djupa schakt på S:t Johannesgatan i Uppsala

27 oktober 2020
Djupa schakt på S:t Johannesgatan i Uppsala

Överallt under Uppsalas gator finns rör och ledningar som gör att vi kan spola i toaletten, tända lampan och få värme i elementen. Dessa måste naturligtvis underhållas och bytas ut ibland. Just nu pågår arbeten i olika delar av staden och vi arkeologer på Upplandsmuseet är även med i ett flertal projekt. Vår uppgift är att övervaka de schakt som grävs och dokumentera lämningar som tidigare Uppsalabor lämnat efter sig.

Figur 1. Samtidigt som byte av ledningar pågår undersökts även kulturlager och konstruktioner. Foto Anna Ölund, Upplandsmuseet.

På S:t Johannesgatan, mellan Fyrisån och Sysslomansgatan grävs djupa och breda schakt. Här finns tidigare nedgrävda ledningar, men också tjocka kulturlager och konstruktioner som berättar om hur området har använts långt före vi hade rinnande vatten inomhus. Vi har hittat tjocka utfyllnadslager med en del keramik från 1600-talet. Det tycks som om man i området ned mot Fyrisån fyllt ut marken med gödselblandad träflis, kanske för att göra området mindre sankt. Även delar av mindre byggnader har vi påträffat och delundersökt.

Vi har också hittat intressanta delar av Uppsalas äldre ledningsnät. En av brunnarna i korsningen mot Västra Strandgatan var ursprungligen uppmurad av tegel. En nyare brunn har så småningom satts ned i den tegelbrunnen och är fortfarande i bruk. Ungefär mitt i gatusträckningen påträffades delar av ett gammalt rör, tillverkat av en urholkad trädstam. Troligen har röret använts för att forsla dagvatten och spillvatten ned till Fyrisån. Någon exakt datering av röret har vi inte, men troligen hör det till 1700- eller 1800-talet.

 

Figur 2. Smart återanvändning. I en tegelbrunn, troligen från 1800-tal har man under 1900-talet stoppat ner en ny brunn. Foto Malin Lucas, Upplandsmuseet.

Figur 3. Ett äldre vattenrör gjord av en urholkad trästock. Dessa finns kvar under Uppsalas gator och är nedlagda under perioden 1650-1850. Foto Malin Lucas, Upplandsmuseet.

Arbetet kommer att fortsätta under hösten, troligen in i november. Därefter påbörjas analyser av insamlade prover och fynd och till sist sammanfattas allt i en rapport. Rapporten kommer som vanligt finnas tillgänglig under fliken publikationer. Där hittar du rapportserien och Upplandsmuseets arkeologiska rapporter.