Paradgatan: Medeltida brunn och odling i Vaksalagatan

31 mars 2021
Paradgatan: Medeltida brunn och odling i Vaksalagatan
Arkeologisk schaktningsövervakning på Vaksalagatan i Uppsala. Foto Olle Norling.

Nu är vi i gång med schaktningsarbetena i Vaksalagatan. Trots att vi just nu gräver intill tidigare nedlagda ledningar har redan intressanta arkeologiska spår dykt upp i schakten. Här finns lämningar av både medeltida odling och 1600-talets infrastruktur.

Området kring Vaksalagatan låg länge i Uppsalas östra utkant och bebyggdes troligen först under senmedeltid. Närmast intill Kungsgatan har vi sett spår efter aktiviteter innan staden bredde ut sig ända hit. Här har vi hittat odlingslager med tydliga spadtag i den underliggande naturligaParadgatan blåleran, vilka blivit till när människorna bearbetat jorden. Vi har samlat in jordprover från odlingslagret för att förhoppningsvis kunna ta reda på vad Uppsalaborna odlat i sina trädgårdar.

Bild 1: Odlingslagret syns som ett mörkgrått lager mellan den bruna sanden och blågrå leran. Botten av lagret är vågig, vilket tyder på att jorden blandats om i samband med odling. Foto: Joakim Kjellberg, Upplandsmuseet.

I samma schakt finns också en brunn som är nedgrävd till ungefär tre meter under dagens gatunivå. Brunnen var fyrkantig med stolpar i två av hörnen och fodrad med näver, slanor och träbitar. Förutom en stor mängd gödsel hittade vi i brunnen delar två medeltida skor, delar av olika träkärl och djurben. Troligen har brunnen varit i bruk under samma tid som odling har skett på platsen.

Bild 2: Brunnen var bevarad under de moderna ledningarna och avtecknade sig tydligt mot den naturliga gråblå leran. Foto: Anna Ölund, Upplandsmuseet.

Samtidig som det grävs intill Kungsgatan har det också grävts intill Stora torget. I båda schakten har vi kunnat se en stenfylld träränna som löper mitt i Vaksalagatan. Eftersom Vaksalagatan tillkom när Uppsalas stadsnät reglerades på 1640-talet vet vi att rännan skapats som tidigast i samband med detta. Rännan är fylld med upp till 40 cm stora stenar och har sannolikt anlagts för att avleda dagvattnet från gatan. Om rännan mynnar ut i det stora stadsdiket återstår att se de kommande veckorna.

Bild 3: Den stenfyllda rännan som löper i Vaksalagatan syns till höger om ledningarna. Foto: Joakim Kjellberg, Upplandsmuseet.