Rapporter 2008

Flygfoto över en backe där det syns stengrunder efter två hus. Bebyggelselämningar från 1700-talets senare del undersöktes inför ny dragning av E18 vid Mälby, Tillinge. Foto: Hawkeye flygfoto.

2008:01. Sätuna bytomt.
Fornlämning 511. Uppsala socken. Arkeologisk förundersökning. Hans Göthberg. 22 sidor.

2008:02. Historicum. Etapp III. Byggnadslämningar i Universitetsparken.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 17 sidor.

2008:03. Kvarteret Seminariet, fd Folkskoleseminariet.
Uppsala kn. Kulturhistorisk utredning. Agnetha Pettersson. 35 sidor.

2008:04. Ekolsunds slott. Renovering av plåttak och fasadputs 2007.
Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck. 20 sidor.

2008:05. Alléhuset inom byggnadsminnet Örbyhus slott.
Dokumentation av interiörer i fd lantarbetarbostad. Agnetha Pettersson. 23 sidor.

2008:06. Fyrkanten, Rosendalsfältet, Kåbo.
Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer. Johan Dellbeck. 10 sidor.

2008:07. Bosättning och kyrkogård vid Gamla Uppsala kyrka.
Arkeologisk undersökning. Hans Göthberg. 212 sidor.

2008:08. Boplatser, gravar, hägnader och skålgrop vid Säby i Danmark.
Arkeologisk utredning. Per Frölund. 17 sidor.

2008:09. Arkeologiska förundersökningar vid Danmarks Säby.
Andreas Hennius. 27 sidor.

2008:10. Då bygden expanderade - gårdar vid Stenhagen under äldre järnålder.
Arkeologisk undersökning. Kerstin Åberg (red.) 166 sidor.

2008:11. En stenstuga vid Mälby säteri.
Arkeologisk undersökning. Joakim Kjellberg. 47 sidor.

2008:12. Uppsala centralstation. Renovering av plåttak.
Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten. Johan Dellbeck. 11 sidor.

2008:13. Renovering av klockstapel vid Funbo kyrka.
Antikvarisk kontrollrapport. Per Lundgren. 12 sidor.

2008:14. Omläggning av vasstak på båthus på Tuskö 2:8, Östhammars kn.
Antikvarisk kontrollrapport. Per Lundgren. 9 sidor.

2008:15. Renovering av järnstaket runt Björklinge kyrkogård.
Antikvarisk kontrollrapport. Per Lundgren. 8 sidor.

2008:16. Fasadarbeten på Gammelgården och hembygdsgården.
Söderfors bruk, Tierps kn. Antikvarisk kontrollrapport. Per Lundgren. 10 sidor.

2008:17. Under bron. Anläggande av fisktrappa vid Islandsfallet.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Bent Syse. 15 sidor.

2008:18. Östra Ågatan och Bangårdsgatan.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Joakim Kjellberg och Linda Qviström. 34 sidor.

2008:19. Oml��ggning av tegeltak på manbyggnad på Övernuttö 2:8.
Östhammars kn. Antikvarisk kontrollrapport. Per Lundgren. 10 sidor.

2008:20. En boplats vid Rörby.
Arkeologisk utredning. Robin Lucas. 16 sidor.

2008:21. Restaurering av Cecilia Vasas bod, Eka 1:1, Enköpings kn.
Antikvarisk kontrollrapport. Per Lundgren. 18 sidor.

2008:22. Sverkerskolan, Kv Sverker, Luthagen, Uppsala.
Kulturhistorisk förundersökning. Johan Dellbeck. 31 sidor. 

2008:23. Vänge kyrka. Fasadrestaurering.
Antikvarisk kontrollrapport. Per Lundgren. 13 sidor.

2008:24. Vårdplan för byggnaderna på Risön och Västergärdet, Österlövsta socken.
Tierps kommun. Per Lundgren. 63 sidor.

2008:25. Öregrunds kyrka, byte av värmesystem, ombyggnad av altarring mm.
Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck. 11 sidor.

2008:26. 1700-1800 tal i Östhammar.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Bent Syse. 13 sidor.

2008:27. Läby kyrka, fasad- och takarbeten.
Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck. 11 sidor.

2008:47. Uppsala domkyrka. Ljussättning och fasadbelysning 2008.
Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck. 8 sidor.