Runstensinventering 2018-2019

Runstensinventering 2018-2019 Runsten U838 vid Ryds Kungsgård är en av alla runstenar som ingår i den pågående inventeringen. Foto Robin Lucas, Upplandsmuseet.

Under 2018 och 2019 arbetade Upplandsmuseet med en inventering av länets runstenar. Uppdragsgivaren är Länsstyrelsen i Uppsala län, som sedan några år har tagit över ansvaret för vården av runstenar från Riksantikvarieämbetet. Kunskapen om hur stenarna mår är mycket skiftande. För att vi ska kunna skapa oss en bild över vilket skick de befinner sig i besökte vi under en tvåårsperiod samtliga utomhus stående stenar, 473 stycken.

Vid inventeringen mättes varje runsten in med GPS, och uppgifter togs om stenens skick, hur mycket mossa/lav som växt till, hur synlig målningen är och om stenen har några skador som behöver åtgärdas. Dessutom noterade vi hur tillgänglig stenen är för allmänheten.

Resultatet av inventeringen kommer hjälpa oss när vi planerar vårdinsatser, till exempel rengöring av runstenarna med sprit, lagning av nya och gamla skador och uppröjning av vegetationen kring stenarna. 

Rapporten från projektet finns att läsa här

Nedan finns en av många 3D modeller som skapats i samband med inventeringen. Foto och bearbetning Robin Lucas, Upplandsmuseet.