Runstensvård i Uppland

Runstensvård i Uppland Runsten U838 vid Ryds Kungsgård är en av alla runstenar som står längsmed vägar i Uppland. Foto Robin Lucas, Upplandsmuseet.

Under 2018 och 2019 arbetade Upplandsmuseet med en inventering av länets runstenar. Uppdragsgivaren var Länsstyrelsen i Uppsala län, som sedan några år har tagit över ansvaret för vården av runstenar från Riksantikvarieämbetet. Resultatet visade att en grupp stenar var akut hotade. De hade fallit omkull, stod löst, eller hade gamla lagningar som gått upp. En tredjedel av de över 400 stenar som inventerades var dessutom så täckta av lav och mossa att det inte ens gick att se att de var runstenar. Dessutom var många stenar kringväxta av sly, buskar och snår.

Sedan 2020 har därför Upplandsmuseet bedrivit ett omfattande vårdprojekt. De flesta av de mer akut hotade runstenarna har redan åtgärdats. De har lyfts upp med grävmaskin och förankrats med packade grusmassor eller reparerats. Dessutom har rengöringsinsatser inletts på ett 40-tal stenar. Detta arbete kommer att fortsätta framöver. Parallellt med detta kommer vi att börja se till att den skuggande vegetationen kring många stenar röjs. För röjningsarbetet kring runstenarna kommer vi ta hjälp av hembygdsrörelsen, där många föreningar redan visat stort intresse och engagemang.

Länkar till rapporten från inventeringen finns att läsa i högerkolumnen, liksom till årliga rapporter över Upplandsmuseet runstensvård från 2020 och framåt.

Nedan finns en av många 3D modeller som skapats i samband med inventeringen. Foto och bearbetning Robin Lucas, Upplandsmuseet.