Runstensinventering 2018-2019

Runstensinventering 2018-2019 Runsten U838 vid Ryds Kungsgård är en av alla runstenar som ingår i den pågående inventeringen. Foto Robin Lucas, Upplandsmuseet.

Under 2018 och 2019 jobbar Upplandsmuseet med en inventering av länets runstenar. Uppdragsgivaren är Länsstyrelsen i Uppsala län, som sedan några år har tagit över ansvaret för vården av runstenar från Riksantikvarieämbetet. Kunskapen om hur stenarna mår är mycket skiftande. För att vi ska kunna skapa oss en bild över vilket skick de befinner sig i besöker vi under en tvåårsperiod samtliga utomhus stående stenar, 473 stycken.

Vid inventerineg mäts varje runsten in med GPS, och uppgifter tas om stenens skick, hur mycket mossa/lav som växt till, hur synlig målningen är och om stenen har några skador som behöver åtgärdas. Dessutom noterar vi hur tillgänglig stenen är för allmänheten.

Resultatet av inventeringen kommer hjälpa oss när vi planerar vårdinsatser, till exempel rengöring av runstenarna med sprit, lagning av nya och gamla skador och uppröjning av vegetationen kring stenarna. Inventeringen fortsätter under sommaren 2019 och en färdig rapport kommer finnas tillgänglig att ladda ner från museets hemsida förhoppningsvis till jul.

Nedan finns en av många 3D modeller som skapats i samband med inventeringen. Foto och bearbetning Robin Lucas, Upplandsmuseet.