Runstensvård i Uppland

Runstensvård i Uppland Runstenen U 1071 vid Sylta i Åkerby hade lutat rejält innan den restes upp en varm sensommardag 2020. Robin Lucas skottade grus och höll ögonen på vinkeln medan Gunnar Söder höll i spakarna. Foto: Upplandsmuseet.

Upplandsmuseet bedriver i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län ett stort kulturmiljövårdsarbete inriktat på länets runinskrifter. I länet finns drygt 400 runstenar och runinskrifter som är belägna utomhus. Dessutom finns ett antal stenar i kyrkor och olika museisamlingar.

Efter att vi gjort en inventering av nästan alla utomhus belägna inskrifter i länet kunde vi konstatera att en grupp stenar var akut hotade. De hade fallit omkull, stod löst, eller hade gamla lagningar som gått upp. Dessutom var en tredjedel av stenarna var så täckta av lav och mossa att det inte ens gick att se motiven eller tyda runorna. Många stenar skymdes även av sly, buskar och snår.

Vi genomför vi nu omfattande vårdåtgärder. Akut hotade stenar har lyfts upp med grävmaskin och förankrats med packade grusmassor eller reparerats. Ett 40-tal stenar har hittills gjorts rena från mossa och lav. Detta arbete kommer att fortsätta framöver. Parallellt med detta har vi börjat hålla efter den skuggande vegetationen kring många stenar.

För röjningsarbetet kring runstenarna tar vi hjälp av hembygdsrörelsen, där många föreningar redan visar ett stort engagemang. Vi kommer att hålla kurser för ett antal intresserade föreningar som fokuserar på hur man bäst och skonsammast röjer kring runstenar. Målet är att blåsa liv i det gamla systemet med runstensfaddrar, där föreningar, snarare än enskilda personer, tar ansvar för den löpnade vården av runstenar. 

Länkar till rapporten från inventeringen finns att läsa i högerkolumnen, liksom till årliga rapporter över Upplandsmuseet runstensvård från 2020 och framåt.

Nedan finns en av många 3D modeller som skapats i samband med inventeringen. Foto och bearbetning Robin Lucas, Upplandsmuseet.