Enescopinge - den medeltida staden

Projektet har blivit en film som berättar om Enköpings medeltid.

Under 2018 slutfördes den omfattande arkeologiska undersökningen av kvarteret Traktören i Enköping som påbörjades under 2017. Projektet är en av landets största stadsarkeologiska undersökningar och utfördes på den tomt där stadshotellet tidigare stod. Med de nya arkeologiska resultaten kommer vi att få en ny, unik och bättre bild av Enköpings rika medeltidshistoria.

Projektet är ett samarbete mellan Upplandsmuseets avdelning Arkeologi och Arkeologerna vid Statens historiska museer.  Under sammanlagt tolv månader arbetade ett 20-tal arkeologer på platsen och undersökte tillsammans mer än 800 år av Enköpings historia.

Flera olika typer av stadslämningar undersöktes och dokumenterades. Däribland stenlagda gator och träbroläggningar samt flera olika typer av bebyggelse såsom bostadshus, verkstäder, fähus och hantverksbodar.  Platsen utmärks av de tydliga skillnader i användning av ytan som fanns mellan de olika faserna där de yngre perioderna främst utgjordes av stadstomter med karakteristisk bebyggelse, tomtgränser och gator. Dessförinnan, ca 1350 – 1400, var stora delar obebyggt och området dominerades istället av odlingar. Makrofossilanalyser av odlingslagren visar att det främst varit medicinalväxter som odlats här. Under senare delen av 1200-talet utgjordes stora delar av ytan av skeppsvarvsliknande lämningar med en uppdragningsplats för båtar med intilliggande hantverksplatser. Här påträffades även flera båtdetaljer som återanvänts som byggnadsmaterial. I de allra äldsta nivåerna framträdde den medeltida strandlinjen, här fanns strandnära konstruktioner som bryggor och kajer.  Tack vare kulturlagrens goda bevaringsförhållanden har många föremål i organiskt material såsom skor, kammar och träkärl hittats. Även metallfynden har varit flertaliga tack vare en systematisk metalldetektering av kulturlagren, däribland dräktdetaljer, mynt och två unika sigillstamper.

Nu pågår arbetet med den kommande rapporten där slutgiltiga resultat, dateringar och analyser m.m. kommer att presenteras.

 

 En 3D model av ett hus från 1500-talet som undersöktes i kvarteret Traktören 2018.

Bakgrund

Hela Enköpings stadskärna är klassad som fornlämning. Området som ska undersökas, kvarteret Traktören, låg i början av medeltiden alldeles invid strandkanten. Mot slutet av medeltiden hade strandlinjen pga landhöjningen förskjutits längre åt sydöst. Platsen var nu en del av stadens centrum. På torget bedrevs handel och på vattnet fraktades varor både till och från Enköping. Detta gör kvarteret Traktören till en spännande plats, en samlingspunkt mellan land och vatten där människor möttes och knöt nya kontakter.  

I många av Sveriges städer med medeltida ursprung är spåren förstörda, men i Enköpings centrala delar finns stora sammanhängande områden med orörda jordlager, så kallade kulturlager, som innehåller mängder av föremål och annat som människor lämnat efter sig. Tack vare det och att bevaringsförhållandena är exceptionellt goda, kommer undersökningen ge en unik och betydelsefull inblick i Enköpings historia och dess tidigare invånares livsmiljö.  

Resultaten från en tidigare mindre utgrävning på tomten 2010 visar att det finns rester efter bebyggelse från flera tidsperioder vilka ligger kvar ovanpå varandra, de äldsta lämningarna ligger längst ner och de yngsta högst upp. 

”Vi kommer att arbeta oss ner genom historiens olika nivåer. Genom att dokumentera varje skede kan vi återskapa områdets utveckling från tidig medeltid fram till dess att Stadshotellet byggs ” säger biträdande projektledare Emelie Sunding från Upplandsmuseet. ”Vi kommer även att undersöka hur människor levde och verkade på platsen. Genom naturvetenskapliga analyser och specialstudier av fynd kan vi klarlägga hur livsmiljön såg ut i kvarteret, hur det var att leva på platsen under medeltiden och hur människornas hälsa såg ut.”