Nya rapporter

18 februari 2019

Nu presenterar vi resultaten från tre undersökningar genomförda i Uppsalas ytterområden under 2006-2010. De tre sinsemellan mycket olika platserna illustrerar disparata aspekter på livet i Uppsalas närområde från yngre bronsålder till 17/1800-tal.

 

Kring Vaksala prästgårds hage - från bronsåldersliv till vedeltidsdöd i Vaksala centralbygd

 

I östra delen av Uppsala, strax intill Vaksala kyrka, undersökte vi en bronsåldersboplats som varit i bruk under en period av närmare 1000 år. Boplatsen bestod bland annat av hus, hägnader och ett tjockt kulturlager med fynd av främst djurben och keramik. Ett av husen uppfördes med en för sin tid ålderdomlig byggnadsteknik vilket kan tyda på en vilja eller ett behov att replikera äldre tiders bruk för att befästa ett släktskapssamband bakåt i tiden.

Ett stycke från boplatsen hittade vi ett svårt skadat brandgravfält med dateringar dels till bronsålder och dels till vendeltid. Alla utom en av de upp till nio gravlagda var barn. Att främst barn begravts på ett gravfält eller på en del av ett större gravfält är inte ett helt okänt fenomen men att traditionen överlevt från bronsålder till yngre järnålder är desto mer anmärkningsvärt. Möjligen har man under yngre järnålder velat befästa släktskap och kontroll över området.

 

Gårdar och hästoffer. Järnålder och tidig medeltid i Fyrislund

 

Fyrislund ärett snabbt växande industriområde i östra Uppsala. Här grävde vi två områden i anslutning till de höjder där de historiska byarna Hellby och Övergnista legat.

Vid de två områdena  hittade vi bebyggelse som kunde delas upp i två  respektive tre olika faser, en första i vendeltid, en i tidig vikingatid och en i övergången vikingatid/tidig medeltid. I ett hus påträffades ett komplett skelett från en vuxen häst, da

De två platserna tillhör de största kända bosättningarna från yngre järnålder i området och tolkas som sent etablerade bebyggelselägen, anlagda på äldre betesmark. Historiska kartor och medeltida dokument visar att båda haft två separata bylägen, och att en hög grad av ägoblandning finns i dessa byar. Ursprungligen kan boplatserna ha varit del av en mycket större enhet, ett gods tillhörande den yngre järnålderns övre sociala skikt.

På sin blogg har Frands Herchend använt resultaten från Hellby, Övergnista och andra platser vi undersökt i Fyrislund som utgångspunkt för en diskussion om föränderliga bebyggelsemönster på järnåldersboplatser.

 

 

Forkarby smörbytta - medeltida tegelproduktion och förhistorisk bebyggelse

 

Forkarby strax norr om Uppsala var under medeltiden en av Upplands största byar, men arkeologin i dess närområde är tämligen okänd. Inom ett mycket smalt men långsträckt undersökningsområde undersökte vi dels fyra olika områden med bebyggelse, daterade från förromersk järnålder till vendeltid, dels ett större område med välbevarade tegelugnar, anlagda någon gång mellan  1480 och 1640. Ugnarna var av en enklare typ och hade troligen använts för husbehovstillverkning snarare än för försäljning. Vi hittade även  torplämningar från 17/1800-tal.

Författare: Robin Lucas
Tags: