Domkyrkoplan i Uppsala

26 januari 2022
Domkyrkoplan i Uppsala

I början av 2019 kommer en arkeologisk undersökning att påbörjas på Domkyrkoplan, intill det södra av Uppsala domkyrkas båda torn. Kyrkans tornspiror behöver renoveras och för att kunna göra detta ska en stor lyftkran sättas upp. Eftersom den måste förankras i ett stort betongfundament på tre meters djup behöver en arkeologisk undersökning först göras på platsen för att det som förstörs av schaktningarna ska kunna dokumenteras.

Förutom gravar som funnits på kyrkogården runt domkyrkan fram till slutet av 1700-talet förväntar vi oss att hitta fyllnadsmassor från domkyrkobygget och kanske även verkstadsspår från detta. Det kan också finnas murar från konstruktioner som hört till domkyrkans verksamhet under medeltiden.

Då domkyrkan började byggas på 1270-talet var Uppsala, eller Östra Aros som platsen hette innan ärkesätet flyttades hit från Gamla Uppsala, redan en etablerad stad. Vid tidigare undersökningar i den östra delen av domkyrkoplatån har bland annat spår av gränder som hör till ett äldre bebyggelseskede konstaterats. Georadarundersökningar inne i domkyrkan har gett indikationer på att det även funnits en äldre, betydligt mindre, kyrka på platsen. Detta kan vara den kyrka som Erik Jedvardsson enligt legenden besökte innan han dödades 1160. Både läget i sig, på åsryggen nära Fyrisån och kopplingen till en tidig kyrka som troligen varit knuten till kungens släkt, gör att det är möjligt att det även finns äldre lämningar på platsen, kanske både av en gård och av gravar från järnåldern. Det är med andra ord en riktigt spännande plats att gräva på, men det är högst osäkert hur mycket som finns bevarat både av medeltida och senare gravar och murar och av de spår som kan ha funnits av äldre aktiviteter på platsen. Mycket av det som fanns före domkyrkans tillkomst har troligen förstörts redan i samband med att denna byggdes. Bland annat har enorma mängder grus och annat material forslats till platsen, troligen från närområdet, för att fylla ut och bygga på platån där den nya, stora kyrkan skulle få plats. Äldre lämningar kan alltså ha grävts bort och täckts över under medeltiden.

Det arkeologiska arbetet görs på uppdrag av Svenska kyrkan, Uppsala pastorat. För den som är mer intresserad av själva byggprojektet än av de arkeologiska undersökningarna hänvisar vi till dem: https://www.svenskakyrkan.se/uppsala/nyheter/avsparrningar-pa-domkyrkoplan

I del II och III av bokverket ”Uppsala domkyrka” går det att läsa mer både om domkyrkobygget, flytten av ärkesätet och om den nuvarande domkyrkans omgivningar. https://www.upplandsmuseet.se/Forskning/huseliusprojektet/

 

Förberedelserna inför schaktningarna på Domkyrkoplan i Uppsala pågår för fullt. Foto Linda
Qviström, Upplandsmuseet