Vid och bortom stadsdiket - Kungsgatan & Klostergatan i Uppsala

7 maj 2021
Vid och bortom stadsdiket - Kungsgatan & Klostergatan i Uppsala
På Olof Rudbecks perspektivkarta från 1679 syns ladorna som kantade stadsgränsen under andra halvan av 1600-talet.

Mellan mitten av 1600-talet och mitten av 1800-talet fanns Uppsalas östra stadsgräns ungefär där Kungsgatan ligger idag. Under mars–september 2020 gjordes schaktningar i området och i samband med det gjordes en arkeologisk schaktningsövervakning som vi berättat om i ett tidigare blogginlägg.

Det stora stadsdiket längs dagens Kungsgatan utgjorde en inre begränsning av gränsstråket. Vid schaktningarna i Klostergatan hittades spår inom gränsområdets yttre del.

Med hjälp av de här spåren och äldre kartor går det att teckna en översiktlig bild av hur gränsstråket har förändrats över tid, från 1600-talet och framåt. Spridda spår fanns av hägnader längs stadsgränsen, av de lador som stått här under senare delen av 1600-talet och av den köksträdgårdsodling som senare bedrivits i området. Det fanns även spår från 1800-talet då stråket var indelat i privata trädgårdstomter och traktören Jöholm bedrev verksamhet här och efter det sena 1800-talets stadsomvandling då gränsområdet slutligen kom att förlora sin tidigare roll.

Lämningarna i Klostergatan är de första spår efter den här tidens stadsgräns som kunnat påvisats arkeologiskt.

Mer om gränsområdet och undersökningarna kan du läsa i den arkeologiska rapporten.

 

I det dike som troligen markerat den yttre delen av stadsgränsen på 1600-talet hittades en del av en hank. Den har 14C-daterats till 1600-tal.

 

Nära Kungsgatan fanns spår av 1700-talets odlingsbäddar. I en av dem hittades frön från rova. I samma område fanns det här huvudet av en kritpipa, tillverkad i Stockholm under andra halvan av 1700-talet.

 

På stadskartan från 1855 syns en liten byggnad (rödmarkerad) i förlängningen av Klostergatan, innan denna fortsatte fram till järnvägen som byggdes på 1860-talet. Byggnaden låg på traktören Jöholms trädgårdstomt. Vid den arkeologiska undersökningen hittades många krossade glasflaskor i diket intill huset och ett munspel. Kanske fanns det ett utskänkningsställe här vid 1800-talets mitt?

 

Munspel, troligen från mitten av1800-talet. Foto Max Jahrehorn/Oxider.