Linnéträdgården - medeltida bebyggelse och tidigmodern odling

20 juni 2021
Linnéträdgården - medeltida bebyggelse och tidigmodern odling
Ett av förundersökningsschakten i Linnéträdgåden i centrala Uppsala

Nu har vi avslutat förundersökningen i Linnéträdgården. I de fyra små schakten kring trädgårdens glaspaviljong har vi hittat bebyggelselämningar från såväl medeltid som Carl von Linnés tid.

De yngsta byggnader som framkom vid undersökningen hör sannolikt till 1600- och 1700-talen. Av byggnaderna återstod främst stensyllarna. Det rör sig om ekonomibyggnader som anlades av Olof Rudbeck d.ä. under senare delen av 1600-talet, skadades av stadsbranden 1702 och renoverades under 1740-talet innan Carl von Linné övertog fastigheten. Från denna tid fanns också rester av en stenlagd gårdsplan.

Bild 1. Ena syllen till en ekonomibyggnad. Stenen längst ned i bild är en tröskelsten och har en utmejslad fördjupning. Foto Linda Qviström.

                               

Bild 2. Det fragmentariska resterna av den stenlagda gårdsplanen. Foto Karin Stenström.

I anslutning till byggnaderna hittades bland annat en större mängd hushållskeramik, fönsterglas och djurben. En del av keramiken har troligen utgjort blom- och planteringskrukor, då flera kärl verkar ha dräneringshål i botten.

                             

Bild 3. En stor blom- eller planteringskruka med flera hål i botten. Foto Linda Qviström.

Innan byggnaderna anlades verkar området till stor del utnyttjats för odling, med tjocka omblandade jordlager som resultat. I odlingslagret har jordprover samlats in och förhoppningsvis kommer vi kunna få svar på vad som odlats här.

Under odlingslagret framkom rester av främst trä- och lergolv från olika byggnader. Riktningen på golvens träplankor visar att byggnaderna stått snett jämfört med dagens gatunät, som fick sin utformning i samband med stadsregleringen under andra halvan av 1600-talet. Fynd av bland annat skärvor av glasbägare, stengodskannor och -krus tyder på att den här äldre bebyggelsen kan vara från 1400-talet. I anslutning till bebyggelsen hittades ett fåtal fynd från hantverksverksamhet, som t.ex. slagg efter smide och en ofullbordad kam.

                           

Bild 4. Mot botten av schakten var det mycket blött. I bilden går det att urskilja rester av medeltida golvplankor. Foto Joakim Kjellberg.

                                

Bild 5. En påbörjad kam som aldrig fick några utsågade tänder. Foto Karin Stenström.

Inför det kommande rapportarbetet återstår nu bland annat analyser av fröer i de insamlade jordproven och det insamlade benmaterialet. Vem vet, kanske döljer sig där någon exotisk växt eller djur?