Arkeologi längs väg 55

6 juli 2022
Arkeologi längs väg 55
Arkeologisk utredning längs väg 55 våren 2022. Schakten är grävda vid Skärfälten utanför Uppsala där det fanns boplatslämningar med härdar och ett lager med skärvsten. Foto mot sydväst, Robin Lucas, Upplandsmuseet.

Längs med väg 55 mellan Kvarnbolund och Örsundsbro har Upplandsmuseet gjort en arkeologisk utredning för att ta reda på om det finns fornlämningar. Utredningen gjordes på grund av Trafikverkets planer att bygga om 55:an för en säkrare trafikmiljö.

 

Utredningsschakt nära Örtorpet där det fanns härdar. På åkerholmen i bakgrunden finns ett stenblock med en hällristning. Foto mot söder, Robin Lucas, Upplandsmuseet.

 

Utmed vägsträckan grävdes under våren 2022 schakt på sexton platser i åkermark. Inga lämningar var synliga i markytan, utan upptäcktes först under matjorden. De flesta spår i marken tillhörde äldre boplatser och bestod av härdar (eldstäder) och stolphål. På några platser fanns också gravar. Eftersom det endast är små långsmala ytor som undersökts denna gång, är det svårt att dra långtgående slutsatser av resultaten. På en del platser fanns det gott om lämningar och på andra platser var det glest. Det kan vara ett utslag av slumpen men det kan också visa på vilka platser människor har valt att bo på i tusentals år.

Platserna med påträffade lämningar ligger i områden där andra fornlämningar är kända sedan tidigare. Dessa fornlämningar utgörs bland annat av gravar, gravfält och runstenar från bronsålder och järnålder. De nyupptäckta lämningarna tillhör därför troligen samma epoker och i något fall kanske medeltid. Beroende på Trafikverkets fortsatta planeringsarbete kan det bli aktuellt med fler arkeologiska insatser längs vägsträckan framöver.

 

 

Vid Bragby finns en runristning på ett flyttblock som ligger på en bergkant. Den höga placeringen bör ha inneburit att ristningen i målat skick syntes på långt håll, för de som i forna tider passerade nära dagens väg 55. Foto mot norr, Robin Lucas, Upplandsmuseet.