Organisation

Organisation Akademikvarnen vid Fyrisån mitt i Uppsala. Foto Bengt Backlund

Upplandsmuseet är en stiftelse. Huvudmän för stiftelsen är Region Uppsala och Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund.

Huvudmännen utser ledamöter till museets styrelse.

Landsantikvarien är chef för Upplandsmuseet.
Museiverksamheten är organiserad i sju avdelningar som leds av en verksamhetsansvarig chef för varje avdelning. 
Enheten Gamla Uppsala museum och Fastighet och säkerhetansvarig är placerade direkt under museichef. 

Landsantikvarien och avdelningscheferna bildar tillsammans museets ledningsgrupp.

Avdelningarna  är:

  • Verksamhetsstöd
  • Arkeologi
  • Forskning
  • Kommunikation
  • Lärande och slöjd
  • Kulturmiljö
  • Samlingar
  • Enhet Gamla Uppsala museum