Böcker

Böcker Bilden visar delar av de band som ingår i verket om Uppsala domkyrka.

Upplandsmuseet ger ut böcker, både i egen regi och i samarbete med andra. Nedan finner du den senaste utgivna boken tillsammans med några av de tidigare utgivna böckerna från Upplandsmuseet.

Sparade ögonblick
Upplandsmuseets omfattande samling av pressfotografier bildar utgångspunkten
för denna bok. Den övervägande delen av bilderna togs på uppdrag av Upsala
Nya Tidning och Arbetarbladet. Alla har de med sina kameror sparat ögonblick ur folkhemmets Uppsala län. Bokens närmare 250 bilder är inte utvalda enbart för att de
är viktiga historiska dokument, utan även för att de har hög fotografisk kvalitet.

Uppsala domkyrka
Ett bokverk i nio band om Uppsala som kartlägger domkyrkans historia från första spadtaget under medeltiden fram till idag. I den sista delen för Göran Lindahl ett reflekterande samtal grundat på många diskussioner med övriga författare av bokverket. (2016).

VIK
historia, miljö & människor
Boken presenterar Viks historia från medeltidens gods till dagens folkhögskola. Slottet och dess innehavare spelar naturligtvis en framträdande roll, men det handlar lika mycket om Viks natur- och kulturmiljö. Inte ens det mytomspunna slottspöket är helt bortglömt. Redaktion: Herman Bengtsson, Håkan Liby, Olle Norling (bild) och Anna Ölund. (2015).

Romska Röster
Boken Romska Röster är en del av det nationella projektet Romska Röster. Den belyser både en mörk historia och en stark tro på en bättre framtid. Romer i olika åldrar från olika romska grupper berättar. Porträtt av fotograf Anders Ryman. Faktatexter av Domino Kai och textredigering av Lars Forsberg. (2015).

Agnes Geijer och textilforskningen
En bok om Agnes Geijer och den fond hon instiftade. Boken innehåller tio artiklar som med olika utgångspunkter presenterar dagens moderna textilforskning i Agnes Geijers anda. Redaktör Margareta Nockert. (2015).

Omsorgsfylld landsbygd
Museets antikvarie Cecilia Bygdell har skrivit en avhandling om åldrande och omsorg på den uppländska landsbygden med. Utgångspunkten är intervjuer med äldre och omsorgsgivare i Heby kommun. Utgiven av Upplands Fornminnesförenings Förlag. (2014).

Soldattorp i Uppland
I denna bok beskrivs soldattorpen som byggnader och boplats samt livet på torpen på grundval av många tusen syneprotokoll och soldatkontrakt som finns på Krigsarkivet. Kristina Berglund ger goda exempel på hur torphistoria kan levandegöras och användas, samtidigt som det kulturhistoriska värdet bevaras. Boken vänder sig till torpägare, ättlingar till indelta soldater, släktforskare, hembygdsföreningar, myndigheter mm. (2012).

Genuskonstruktioner och museer
Publikationen är skriven av Wera Grahn. I rapporten ger hon konkreta förslag på hur en medveten genusintegrering skulle kunna gå till på kulturhistoriska och historiska museer. Den behandlar olika delar av museers verksamhet, som samlingar, utställningar, pedagogik och kulturmiljö. Genuskonstruktioner och museer – Handbok för genusintegrering av Wera Grahn kan laddas ner som en pdf. Du hittar länk till höger. (2007).