Rapporter 2020

Rapporter 2020 Hans Göthberg undersöker bronsålderslager vid Häggeby i Björklinge. Foto Robin Lucas, Upplandsmuseet.

2020:01. Runstenar i Uppsala län - ett unikt och hotat kulturarv.                           Inventering inför kulturmiljövårdande insatser. Robin Lucas. 227 sidor.

2020:02. Bronsålderslämningar, järnåldersgravar och tidigmodern bebyggelse i centrala Uppsala. Arkeologisk schaktningsövervakning. Karin Stenström. 113 sidor.

2020:03. Under Eriksgatan. Arkeologi i Enköping. Arkeologisk schaktningsövervakning. Robin Lucas. 17 sidor.