Rapporter 2010

En låda full med bitar av torkad lera som tidigare suttit i en ugnskonstruktion. Stora mängder lerklining från en ugnskonstruktion framkom vid undersökningarna vid Brillinge, Vaksala. Foto: Anna Ölund.

2010:01. Danmarks kyrkby. Utbyggnad av kyrkogård.
Arkeologisk utredning. Dan Fagerlund. 11 sidor. 

2010:02. Kv Kopparslagaren. Bebyggelselämningar och medeltida skomakeri i Enköping.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Joakim Kjellberg. 21 sidor. 

2010:03. Ekeby bytomt. Sentida bebyggelselämningar i Vänge.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 19 sidor. 

2010:04. Kv Örtedalen. Kulturlager i stadsranden.
Arkeologisk förundersökning. Joakim Kjellberg. 23 sidor. 

2010:05. Litslena kyrka. Omläggning av tak. 
Antikvarisk kontroll. Per Lundgren. 9 sidor.

2010:06. Vallby kyrka. Utvändig restaurering.
Antikvarisk kontroll. Per Lundgren. 24 sidor. 

2010:07. Kv Skräddaren. Kulturlager och odling vid Betaniakyrkan.
Arkeologisk förundersökning. Joakim Kjellberg. 33 sidor.

2010:08. Alunda kyrka. Omläggning av torntak, renovering av fönster och portar. 
Antikvarisk kontroll. Per Lundgren. 22 sidor.

2010:09. Ledinge. Restaurering av magasin.
Ledinge 1:1, Knivsta sn. Antikvarisk kontroll. Per Lundgren. 21 sidor.

2010:10. Boplatser i Skölsta. Nyupptäckta förromerska miljöer i gravarnas skugga.
Arkeologisk utredning och förundersökning. Malin Lucas och Robin Lucas. 52 sidor. 

2010:12. Väster Lakbäck, restaurering av f.d. hölada.
Väster Lakbäck, Nora sn, Heby kn. Antikvarisk kontroll. Per Lundgren. 26 sidor. 

2010:13. Kungsgården. Ett folkvandringstida terrasshus och metalldetektering.
Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centrum. Rapport 3. Arkeologisk undersökning. Per Frölund, Hans Göthberg och John Ljungkvist. 39 sidor. 

2010:14. I elitens landskap – folkvandringstida och vendeltida boplatslämningar i Brillinge.
Arkeologisk undersökning. Anna Ölund. 220 sidor.

2010:15. Kv Skolan. Odling och tomtgränser i Östhammar.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Joakim Kjellberg. 21 sidor. 

2010:16. Universitetsparken. Lämningar efter ärkebiskopsborgen.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 53 sidor. 

2010:17. Ekolsunds slottsträdgård. Lämningar efter vattenkonst.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 36 sidor. 

2010:18. S:t Olofsgatan. Murverk och kulturlager.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Linda Qviström. 25 sidor. 

2010:19. Kv Embla, Gamla Uppsala.
Arkeologisk förundersökning. Dan Fagerlund. 20 sidor. 

2010:22. Uppmyrby.
Arkeologisk utredning. Dan Fagerlund och Hans Göthberg. 17 sidor. 

2010:25. Fornlämningar i Danmark och Vaksala.
Arkeologisk utredning och förundersökning. Per Frölund och Hans Göthberg. 56 sidor. 

2010:26. Litslena kyrka. Invändig förändring. 
Antikvarisk kontroll. Per Lundgren. 13 sidor. 

2010:27. Enköpings-Näs kyrka. Invändig förändring.
Antikvarisk kontroll. Per Lundgren. 8 sidor. 

2010:28. Veckholms kyrka. Invändig restaurering och ändring.
Antikvarisk kontroll. Per Lundgren. 49 sidor. 

2010:29. Almtuna kyrka. Omläggning av tak.
Antikvarisk kontroll. Per Lundgren. 22 sidor.

2010:31. Kv Hökaren. Metallverkstad, odling och medeltida aktivitet i Enköping.
Arkeologisk förundersökning. Anna Ölund. 43 sidor.

2010:32 Universitetshuset. Exteriör belysning.
Antikvarisk kontroll. Per Lundgren. 19 sidor.

2010:33. Alunda kyrka. Grundmurar efter medeltida vapenhus och korsarm.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Linda Qviström. 43 sidor. 

2010:34. Bälinge kyrka. Ombyggnad och restaurering.
Antikvarisk kontroll. Per Lundgren. 32 sidor. 

2010:35. Österbybruks klockstapel. Flyttning och restaurering.
Antikvarisk kontroll. Per Lundgren. 12 sidor.

2010:36. Anneberg och Åkersberg.
Arkeologisk utredning. Dan Fagerlund. 26 sidor.

2010:37. Röcklinge Konservering av väggmålningar i manbyggnad.
Västerlövsta sn. Antikvarisk kontroll. Per Lundgren. 15 sidor.

2010:38. Kalmar kyrka. Ommålning av tak.
Antikvarisk kontroll. Per Lundgren. 26 sidor. 

2010:39. Fornlämningar på Linnés Hammarby. Arkeologi på kulturreservat.
Inventering och kartering. Per Frölund och Hans Göthberg. 27 sidor. 

2010:40. Lingnåre i Hållnäs. Arkeologi på kulturreservat.
Inventering och kartering. Hans Göthberg och Per Frölund. 27 sidor. 

2010:41. Stabby prästgård. Restaurering av brygghus.
Antikvarisk kontroll. Per Lundgren. 17 sidor. 

2010:42. Marma läger. Utvändigt underhåll av byggnader.
Antikvarisk kontroll. Per Lundgren. 32 sidor. 

2010:43. Uppsala slott. Kurtinmuren.
Bent Syse. 19 sidor. 

2010:44. Fånö ladugård.
Vård och underhållsplan, Fånö säteri. Per Lundgren. 95 sidor. 

2010:45. Uppsala hälsobrunn och Eklundshof. 
Kulturhistorisk analys och värdering. Per Lundgren. 63 sidor.

2010:46. Vaksala kyrka. Borttagande av kyrkbänk.
Antikvarisk kontroll. Per Lundgren. 12 sidor. 

2010:63. Förhistoria och medeltid i Malma.
Arkeologisk förundersökning. Dan Fagerlund. 47 sidor.

2010:64. StadsGIS Enköping.
Anna Ölund och Joakim Kjellberg. 79 sidor. 

2010:65. Vårfrukyrkan. Gravar på "Djäknekyrkogården".
Arkeologisk schaktningsövervakning. Joakim Kjellberg. 19 sidor.