Arkeologi i Nyvla, Bälinge (v 44)

2 december 2022

Under säsongens elfte timme gjorde Upplandsmuseet en arkeologisk förundersökning i Bälinge-Nyvla, norr om Uppsala.

Undersökningen rörde två boplatsytor, varav en ligger alldeles intill nuvarande Nyvla by och en norr om denna, samt en mer vidsträckt lämning öster om den bäck som rinner genom området.

Det norra boplatsområdet avgränsades inom en ca 2000 m2 stor yta, men sannolikt finns ytterligare delar av boplatsen högre upp på en flack åkersluttning utanför undersökningsområdet. På platsen hittades bl.a ett kraftfullt hus, minst 30 m långt, med konvexa sidor och ett 4,5 m brett mittskepp i den centrala delen. Formen på huset talar för att det rört sig om ett flerfunktionshus från förromersk  järnålder. Boplatsen intill Nyvla by var även den en del av en större boplats, som sträcker sig in under den nuvarande bebyggelsen. Lämningarna var mer varierade med stolphål och härdar, bl a påträffades en ugn.

På den östra undersökningsytan var avsikten att avgränsa ett område med brandgravar och att relatera dessa till en yta med kulturlager och härdar som ligger intill ån. På ytan intill ån påträffades stora mängder bränd lera som tycks komma från någon konstruktion- kanske en lerklinad byggnad som brunnit? Djupt ner i lagret hittade vi en tväreggad yxa av järn. Sista dagen schaktades något oväntat två små tegelugnar fram. Några brandgravar påträffades också, varav en har tolkats som resterna efter en hög.

Nu när höstmörkret och temperaturen faller påbörjas efterarbetet med fyndtvätt, registrering och rapportskrivande.

 

Lämningarna av ett 30 m långt hus från förromersk järnålder eller tidig romersk järnålder på den norra ytan i Nyvla, Bälinge. Foto Dan Fagerlund, Upplandsmuseet.

Författare: Anna Ölund
Tags: